LV EN

Par Radošās Iniciatīvas Centru


Dibināšanas datums: 2007.g. 20.augusts
2010. gadā Biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Biedru skaits: 51
Mērķauditorija: visi, kuri ieinteresēti radošu prasmju un iemaņu iegūšanā, maznodrošinātas ģimenes, sociālās atstumtības riskam pakļautie, specializēto izglītības iestāžu audzēkņi

Biedrības sabiedriskā labuma galvenie darbības veidi un virzieni ir:
labdarība; pilsoniskas sabiedrības attīstība; izglītības veicināšana; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana; kultūras veicināšana.

LR Valsts ieņēmumu dienests piešķir biedrībai sabiedriskā labuma statusu, kas ziedotājiem dod ienākuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likumu „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pantu ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Privātpersonām saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”10.p.1.d.3 punktu, ziedojot pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma, tiek atskaitītas ziedojumu summas.


RIC īsteno starptautisko mūžizglītības projektu „Think Family: Empowerment of Families at Risk to Practice Active Citizenship - THANKS” (ID: 2013-1-RO1-GRU06-29553 13), ko uzsākām īstenot 2013. gadā un noslēgsim ar starptautisko konferenci 2015.gada 14.maijā plkst. 10.00 Rīgas domes Sēžu zālē.
Uz konferenci ieradīsies projekta partneru pārstāvji no Rumānijas, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Itālijas, Zviedrijas, Vācijas, Polijas, Čehijas un Latvijas, kā arī vairāki Latvijas sociālo dienestu un dienas centru darbinieki, pārstāvji no apvienības "APEIRONS".
Grundtvig mācību partnerības projektu finansē ES Mūžizglītības programma.

Pilsoniskās līdzdalības nozīmīgums kā daļa no mūžizglītības arvien vairāk tiek atzīts izglītības un apmācības jomā. Partnerība fokusējas uz riska grupu ģimeņu uzdrošināšanās motivēšanu praktizēt pilsonisko līdzdalību, apmainīties ar pieredzi, materiālu un metodoloģijas izstrādi starpkultūru risinājumiem.

Projekta ietvaros partneri iepazinās ar dažādiem aktīvā pilsoniskuma konceptiem, identificēja efektīvākās metodes kā veicināt mācīšanos ģimenēs, un izstrādāja metodiskos materiālus, kurus pēc tam varēs izmantot jomas praktiķi.
Projekta ietvaros RIC piedalījās projekta mobilitātēs Newry (Lielbritānija), Carini (Itālija), Granada (Spānija), Gondomar (Portugāle), Vicenza (Itālija) un Zagreb (Horvātija), kuru laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar citu valstu labo praksi un metodēm. Līdztekus tam vietējā līmenī tika organizēti pieci apmācības programmas cikli par darbu ar sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, to socializāciju.
Projekts ir vērsts uz problēmām, kas skar visu ģimeni, un motivē tās pieņemt dzīves izaicinājumus, iesaista ģimenes no dažādām kultūrām, kas vēlas paaugstināt savu integrācijas līmeni.
Projekta mērķa grupa ir ģimenes, kas nonākušas riska situācijā: ekonomisko apstākļu dēļ, kur vecākiem ir zems izglītības līmenis, nepilnās ģimenes, ar atkarību problēmām, sociālo dienestu redzeslokā esošie utt.

Projekta realizācijas gaitā organizētas apmācības deva iespēju 93 dalībniekiem no 37 iestādēm no visas Latvijas bezmaksas apgūt speciāli izstrādātu kursu Art-terapijā, kas tika pilotēta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Sociāla dienesta Dienas centrā „Ābeļzars” (Avotu ielā 31).RIC uzsāk ESTLAT projekta īstenošanu

2014.gadā biedrība „Radošas iniciatīvas centrs” īstenoja Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Caur jauniešu sadarbību uz ilgtspējīgām kopienām”(Through Youth Cooperation Towards More Sustainable Societies ID: EU41668) ar mērķi radīt jauniešiem iespēju paust viedokli par viņiem nozīmīgiem jautājumiem un attīstīt viņu radošo potenciālu.
Divas jauniešu grupas no Rīgas un Kainas (Igaunija) kopīgi mācījās par ilgtspējīgas saimniekošanas jautājumiem un otrreizējo pārstrādi, izmantojot metodi „Pilsonis”. No Latvijas jauniešu grupu veidoja bērnu un jauniešu centra „Laimīte” audzēkņi.
Projekta ietvaros notika trīs starptautiskie pasākumi ar jauniešu piedalīšanos – ievadseminārs martā Rīgā, vidusposma seminārs Kainā jūnijā un noslēguma konference decembrī Rīgā. Semināru laikā jaunieši piedalījās izpētes vizītes un analizēja dažādas otrreizējās pārstrādes vai atkritumu šķirošanas prakses, kā arī strādāja mazās grupās pie savu portfolio veidošanas. Savukārt noslēguma konferencē jaunieši prezentēja mazo grupu darba rezultātu un savu redzējumu par pārstāvēto pašvaldību sakopšanas / attīstības iespējām atbilstoši ilgtspējīgas saimniekošanas principiem.
Projektā jaunieši pilnveidoja savas komandas darba, viedokļa argumentēšanas, informācijas vākšanas un apstrādes prasmes.
Lai pievērstu plašākas sabiedrības uzmanību otrreizējās pārstrādes jautājumiem, 2014. gada jūnijā īstenojām radošās aktivitātes BJC „Laimīte” apmeklētājiem – Sarkandaugavas iedzīvotājiem, kuru ietvaros bērni no vecajiem materiāliem veidoja radošas lietas / dekorus kopā ar „Laimītes” darbiniekiem un vecākiem. Gūtās prasmes dalībniekiem varēs izmantot arī savā ikdienas dzīvē, dekorējot savas mājas. Aktivitātē piedalījās ap 80 iedzīvotājiem. Daži no darbiem (kopā ar Kainas jauniešu veidotajiem) tika eksponēti Rīgas domē gada nogalē.

Projektu īstenoja:
NVO „Jaan Tõnissoni Instituut” (Igaunija) – vadošais partneris
Kainas pilsētas skola (Igaunija)
Biedrība „Radošas iniciatīvas centrs” (Latvija)
Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” (Latvija)

Projekta kopējais budžets bija 26848.00 euro, no kuriem 22820.80 euro līdzfinansēja Igaunijas – Latvijas programma.О нашей организации „Центр творческой инициативы”- „Radošas Iniciātivas Centrs” – негосударственная организация.
Наша цель - творческое развитие личности.
Поэтому мы и используем искусство как средство для ее развития.
Мы помогаем и взрослым и детям – и инвалидам, и детям из малоимущих семей, обучаем работников из социальных центров и больниц для того, чтобы у их подопечных появилась цель и радость от жизни.

Чем будет в жизни больше реально счастливых людей, счастливых от того, что они не только берут от жизни, но делятся с другими – счастьем, знаниями, материальными средствами – тем лучше будет нам всем.